EU projekti

EU projekti

IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U OPĆINI KAPELA

IZGRADNJA RECIKLAŽNO DVORIŠTE U OPĆINI KAPELA

EU PROJEKT

INFORMACIJE O PROJEKTU „IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U OPĆINI KAPELA“

EUROPSKA UNIJA SUFINANCIRA IZ KOHEZIJSKOG FONDA, OPERATIVNI PROGRAM „KONKURENTNOST I KOHEZIJA“ 2014. – 2020., PROJEKT POD NAZIVOM: 
IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U OPĆINI KAPELA

Kratak opis projekta

Projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Kapela doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje.


CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Kapela doprinosi ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017. - 2022. (NN 3/17) (u nastavku PGO). Jedan od osnovnih ciljeva u Plana gospodarenja otpadom (PGO) RH definirano je da će Jedinice lokalne samouprave osigurati odvojeno prikupljanje problematičnog komunalnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila. Sukladno tome je potrebno izgraditi Reciklažno dvorište na području Općine Kapela, kako bi se ispunio cilj za 2020. godinu da se 50% komunalnog otpada pripremi za ponovnu upotrebu i recikliranje komunalnog otpada. Sukladno tome u PGO RH postavljeni su jasni ciljevi, a to su:

1. Smanjenje ukupne količine komunalnog otpada za 5%,

2. Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.),

3. Odvojeno prikupljanje 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada,

4. Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada.

Upravo izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Kapela će omogućiti i doprinijeti ostvarenju postavljenih ciljeva jer će stanovništvo Općine Kapela imati mjesto gdje će moći odvoziti svoj komunalni otpad.


UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.995.270,00 HRK


IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU (85,00%): 1.695.979,50 HRK


RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 07. kolovoza 2017. godine do 06. rujna 2019. godine


KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Općinski načelnik Općine Kapela - Danijel Kovačec, ing. el.
M: 098/391-153
E: opcina-kapela@bj.t-com.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.


Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:

www.strukturnifondovi.hr

http://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/cohesion-fund/

Adresa

› Bilogorska 90, 43203 Kapela
› Županija: Bjelovarsko-bilogorska
› Načelnik: Danijel Kovačec

Kontakti

E-mail:
› opcina-kapela@bj.t-com.hr

Načelnik
› Tel.: 043 884 178
Jedinstveni upravni odjel - pročelnik
› Tel.: 043 884 036
Jedinstveni upravni odjel – financije i računovodstvo
› Tel.: 043 884 916
Komunalno Kapela d.o.o. i Kapelakom d.o.o.
› Tel.: 043 884 917

› Fax: 043 884 265

DIJELI OVU STRANICU!

Designed with Mobirise web theme