Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. – POSEBNI DIO 1

Općina Kapela
OIB: 39819228656

Izvještaj o izvršenju proračuna

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 1.1.2013 do 30.6.2013.

POSEBNI DIO
Račun iz rač. plana Opis
Izvršenje
Izvorni plan
Izvršenje
Indeks
Indeks
   
2012.(1)
2013.(2)
2013.(3)
(3/1)
(3/2)
UKUPNO RASHODI / IZDACI 10.440.000,00 0,00 10.440.000,00 1.622.691,19 15,54
RAZDJEL 001   OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I MJESNI ODBORI 451.000,00 0,00 451.000,00 133.407,23 29,58
GLAVA 00110   OPĆINSKO VIJEĆE 39.000,00 0,00 39.000,00 222,18 0,57
Glavni program A01  Općinsko vijeće, Općinski načelnik i mjesni odbori 39.000,00 0,00 39.000,00 222,18 0,57
Program 1000 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela 24.000,00 0,00 24.000,00 222,18 0,93
Aktivnost A100001 Predstavničko tijelo 24.000,00 0,00 24.000,00 222,18 0,93
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 5.000,00 222,18 4,44
3293 Reprezentacija       222,18 0,00
381 Tekuće donacije 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00
3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00
Program 1002 Marketinške aktivnosti 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
Tekući projekt T100001 Marketinške aktivnosti 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja       0,00 0,00
GLAVA  00120   OPĆINSKI NAČELNIK 247.000,00 0,00 247.000,00 17.041,01 6,90
Glavni program A01  Općinsko vijeće, Općinski načelnik i mjesni odbori 247.000,00 0,00 247.000,00 17.041,01 6,90
Program 1001 Izvršno tijelo 55.000,00 0,00 55.000,00 5.541,01 10,07
Aktivnost A100001 Izvršno tijelo 55.000,00 0,00 55.000,00 5.541,01 10,07
323 Rashodi za usluge 29.000,00 0,00 29.000,00 2.276,43 7,85
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza       2.276,43 0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja     0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.000,00 0,00 26.000,00 3.264,58 12,56
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično       0,00
0,00
3293 Reprezentacija     3.264,58
0,00
Program 1002 Marketinške aktivnosti 22.000,00 0,00 22.000,00 1.500,00 6,82
Tekući projekt T100001 Marketinške aktivnosti 22.000,00 0,00 22.000,00 1.500,00 6,82
323 Rashodi za usluge 22.000,00 0,00 22.000,00 1.500,00 6,82
3233 Usluge promidžbe i informiranja       0,00 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge       1.500,00 0,00
Program 1003 Sufinanciranja u poljoprivredi 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
Tekući projekt T100001 Sufinanciranja u poljoprivredi 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima       0,00
0,00
Program 1004 Pomoći pravnim osobama 50.000,00 0,00 50.000,00 10.000,00 20,00
Tekući projekt T100001 Pomoći pravnim osobama 50.000,00 0,00 50.000,00 10.000,00 20,00
381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 50.000,00 10.000,00 20,00
3811 Tekuće donacije u novcu       10.000,00 0,00
Program 1005 Naknade šteta 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Tekući projekt T100001 Naknade štata 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
383 Kazne, penali i naknade štete 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama     0,00 0,00
Program 1006 Sakralni objekti 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
Tekući projekt T100001 Sakralni objekti 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
381 Tekuće donacije 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
3811 Tekuće donacije u novcu       0,00 0,00
382 Kapitalne donacije 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama       0,00 0,00
GLAVA  00130   MJESNI ODBORI 165.000,00 0,00 165.000,00 116.144,04 70,39
Glavni program A01  Općinsko vijeće, Općinski načelnik i mjesni odbori 165.000,00 0,00 165.000,00 116.144,04 70,39
Program 1007 Mjesni odbori 125.000,00 0,00 125.000,00 97.936,54 78,35
Tekući projekt T100001 Materijal za tekuće i investicijsko održavanje 125.000,00 0,00 125.000,00 97.936,54 78,35
322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 0,00 80.000,00 64.840,09 81,05
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje       64.840,09 0,00
323 Rashodi za usluge 45.000,00 0,00 45.000,00 33.096,45 73,55
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja       33.096,45 0,00
3234 Komunalne usluge     0,00 0,00
Program 1010 Ishođenje dokumentacije i usluge projektiranja za društvene dom 40.000,00 0,00 40.000,00 18.207,50 45,52
Tekući projekt T100001 Ishođenje i izrada dokumentacije  za društvene domove 40.000,00 0,00 40.000,00 18.207,50 45,52
323 Rashodi za usluge 40.000,00 0,00 40.000,00 18.207,50 45,52
3237 Intelektualne i osobne usluge       18.207,50 0,00
RAZDJEL  002   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 1.410.000,00 0,00 1.410.000,00 569.936,92 40,42
GLAVA  00210   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 1.410.000,00 0,00 1.410.000,00 569.936,92 40,42
Glavni program A02  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 1.410.000,00 0,00 1.410.000,00 569.936,92 40,42
Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela 1.410.000,00 0,00 1.410.000,00 569.936,92 40,42
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 1.410.000,00 0,00 1.410.000,00 569.936,92 40,42
311 Plaće 410.000,00 0,00 410.000,00 273.891,55 66,80
3111 Plaće za redovan rad     273.891,55 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 70.000,00 0,00 70.000,00 41.631,51 59,47
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 36.975,35 0,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje 4.656,16 0,00
321 Naknade troškova zaposlenima 81.000,00 0,00 81.000,00 30.385,49 37,51
3211 Službena putovanja 5.748,00 0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 24.637,49 0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 88.000,00 0,00 88.000,00 15.125,58 17,19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.730,30 0,00
3223 Energija 8.712,47 0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.682,81 0,00
323 Rashodi za usluge 287.000,00 0,00 287.000,00 101.967,59 35,53
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.870,71 0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.078,51 0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 17.495,00 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 43.983,23 0,00
3238 Računalne usluge 23.393,75 0,00
3239 Ostale usluge 6.146,39 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 385.000,00 0,00 385.000,00 89.265,91 23,19
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 52.880,17 0,00
3293 Reprezentacija 0,00 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.385,74 0,00
343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 0,00 30.000,00 2.145,36 7,15
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.008,43 0,00
3433 Zatezne kamate 136,93 0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema 27.000,00 0,00 27.000,00 15.523,93 57,50
4221 Uredska oprema i namještaj 15.523,93 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00
Dijelite ovu objavu:
Koristimo kolačiće samo za analizu našeg prometa. View more
Cookies settings
Prihvaćam
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Tko smo

Naša mrežna stranica: https://opcina-kapela.hr/. Komentiranje je trenutno onemogućeno na našoj mrežnoj stranici. Molimo posjetite našu facebook stranicu gdje možete komentirati naše objave. Ove web stranice mogu prikupljati podatke o vama, koristiti kolačiće, ugraditi dodatno praćenje treće strane i pratiti vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na to web mjesto.
Save settings
Cookies settings
Scroll to Top Skip to content