Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. – POSEBNI DIO 2

RAZDJEL  003   KOMUNALNE DJELATNOSTI 8.050.000,00 0,00 8.050.000,00 845.046,15 10,50
GLAVA  00310   KOMUNALNE DJELATNOSTI 8.050.000,00 0,00 8.050.000,00 845.046,15 10,50
Glavni program A03  KOMUNALNE DJELATNOSTI 8.050.000,00 0,00 8.050.000,00 845.046,15 10,50
Program 1000 Održavanje, energija i usluge 635.000,00 0,00 635.000,00 274.249,84 43,19
Tekući projekt T100001 Rashodi za javnu rasvjetu 210.000,00 0,00 210.000,00 75.168,85 35,79
322 Rashodi za materijal i energiju 180.000,00 0,00 180.000,00 75.168,85 41,76
3223 Energija 75.168,85 0,00
421 Građevinski objekti 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00
Tekući projekt T100002 Održavanje nerazvrstanih cesta 240.000,00 0,00 240.000,00 117.218,68 48,84
322 Rashodi za materijal i energiju 160.000,00 0,00 160.000,00 83.391,18 52,12
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 83.391,18 0,00
323 Rashodi za usluge 80.000,00 0,00 80.000,00 33.827,50 42,28
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 33.827,50 0,00
Tekući projekt T100003 Održavanja javne rasvjete 50.000,00 0,00 50.000,00 30.413,31 60,83
322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 0,00 20.000,00 17.357,40 86,79
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 17.357,40 0,00
323 Rashodi za usluge 30.000,00 0,00 30.000,00 13.055,91 43,52
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.055,91 0,00
Tekući projekt T100005 Održavanje cesta u zimskim uvjetima 30.000,00 0,00 30.000,00 40.050,00 133,50
322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 20.000,00 40.050,00 200,25
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 40.050,00 0,00
Tekući projekt T100006 Održavanje javnih površina i parkova 25.000,00 0,00 25.000,00 11.399,00 45,60
323 Rashodi za usluge 25.000,00 0,00 25.000,00 11.399,00 45,60
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.399,00 0,00
Tekući projekt T100007 Rashodi za opremu 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00
Tekući projekt T100008 Održavanje zelenih površina 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00
Program 1001 Program integralnog razvoja lokalne zajednice 500.000,00 0,00 500.000,00 117.543,36 23,51
Kapitalni projekt K100001 Sanacija nerazvrstanih cesta EIB II 133.000,00 0,00 133.000,00 62.272,96 46,82
342 Kamate za primljene zajmove 45.000,00 0,00 45.000,00 17.716,00 39,37
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 17.716,00 0,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 88.000,00 0,00 88.000,00 44.556,96 50,63
5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 44.556,96 0,00
Kapitalni projekt K100004 Izmjena prostornog plana 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00
412 Nematerijalna imovina 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 0,00
Tekući projekt T100001 Tekuće održavanje građevinskih objekata 120.000,00 0,00 120.000,00 52.138,20 43,45
323 Rashodi za usluge 120.000,00 0,00 120.000,00 52.138,20 43,45
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 52.138,20 0,00
Tekući projekt T100003 Program očuvanja prirode i okoliša s ostalim komunalnim 62.000,00 0,00 62.000,00 3.132,20 5,05
322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 30.000,00 0,00 30.000,00 3.132,20 10,44
3234 Komunalne usluge 3.132,20 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00
Tekući projekt T100005 Program energetske učinkovitosti i zašite okoliša 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00
Program 1002 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 6.915.000,00 0,00 6.915.000,00 453.252,95 6,55
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja vodoopskrbnog sustava općine Kapela i kanal 300.000,00 0,00 300.000,00 40.000,00 13,33
386 Kapitalne pomoći 300.000,00 0,00 300.000,00 40.000,00 13,33
3861 Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru 40.000,00 0,00
Kapitalni projekt K100003 Izrada projekata 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
412 Nematerijalna imovina 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 0,00
Kapitalni projekt K100006 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
421 Građevinski objekti 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 0,00 0,00
Kapitalni projekt K100008 Ulaganja na društvenom domu Jabučeta 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
421 Građevinski objekti 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00
Kapitalni projekt K100009 Modernizacija nerazvrstanih cesta 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00 299.281,25 18,94
323 Rashodi za usluge 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00
342 Kamate za primljene zajmove 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 0,00 0,00
421 Građevinski objekti 1.325.000,00 0,00 1.325.000,00 299.281,25 22,59
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 299.281,25 0,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 0,00 0,00
Kapitalni projekt K100011 Plinovod 40.000,00 0,00 40.000,00 20.712,00 51,78
421 Građevinski objekti 40.000,00 0,00 40.000,00 20.712,00 51,78
4214 Ostali građevinski objekti 20.712,00 0,00
Kapitalni projekt K100012 Izvedba autobusnih ugibališta 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
421 Građevinski objekti 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 0,00 0,00
Kapitalni projekt K100013 Izgradnja nogostupa 170.000,00 0,00 170.000,00 86.859,70 51,09
421 Građevinski objekti 170.000,00 0,00 170.000,00 86.859,70 51,09
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 86.859,70 0,00
Kapitalni projekt K100015 Sanacija i održavanje objekata 1.675.000,00 0,00 1.675.000,00 6.400,00 0,38
323 Rashodi za usluge 115.000,00 0,00 115.000,00 6.400,00 5,57
3237 Intelektualne i osobne usluge 6.400,00 0,00
421 Građevinski objekti 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00 0,00 0,00
4212 Poslovni objekti 0,00 0,00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 0,00 0,00
RAZDJEL  004   SPORT 70.000,00 0,00 70.000,00 16.000,00 22,86
GLAVA  00410   SPORT 70.000,00 0,00 70.000,00 16.000,00 22,86
Glavni program A04  SPORT 70.000,00 0,00 70.000,00 16.000,00 22,86
Program 1000 Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti 70.000,00 0,00 70.000,00 16.000,00 22,86
Tekući projekt T100001 Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti 70.000,00 0,00 70.000,00 16.000,00 22,86
381 Tekuće donacije 70.000,00 0,00 70.000,00 16.000,00 22,86
3811 Tekuće donacije u novcu 16.000,00 0,00
RAZDJEL  005   DRUŠTVENE DJELATNOSTI 459.000,00 0,00 459.000,00 58.300,89 12,70
GLAVA  00510   DRUŠTVENE DJELATNOSTI 334.000,00 0,00 334.000,00 31.369,64 9,39
Glavni program A05  DRUŠTVENE DJELATNOSTI 334.000,00 0,00 334.000,00 31.369,64 9,39
Program 1000 Reprezentacija 27.000,00 0,00 27.000,00 4.690,00 17,37
Tekući projekt T100001 Reprezentacija 27.000,00 0,00 27.000,00 4.690,00 17,37
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.000,00 0,00 27.000,00 4.690,00 17,37
3293 Reprezentacija 0,00 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.690,00 0,00
Program 1001 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći 75.000,00 0,00 75.000,00 3.000,00 4,00
Tekući projekt T100001 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći 75.000,00 0,00 75.000,00 3.000,00 4,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 75.000,00 0,00 75.000,00 3.000,00 4,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.000,00 0,00
Program 1002 Progam predškolskog odgoja i obrazovanja 109.000,00 0,00 109.000,00 11.317,64 10,38
Tekući projekt T100001 Predškolski odgoj i obrazovanje 109.000,00 0,00 109.000,00 11.317,64 10,38
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 79.000,00 0,00 79.000,00 11.317,64 14,33
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 11.317,64 0,00
382 Kapitalne donacije 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 0,00
Program 1003 Pomoći humanitarnim organizacijama i udrugama 63.000,00 0,00 63.000,00 12.362,00 19,62
Tekući projekt T100001 Pomoći humanitarnim organizacijama i udrugama 63.000,00 0,00 63.000,00 12.362,00 19,62
381 Tekuće donacije 63.000,00 0,00 63.000,00 12.362,00 19,62
3811 Tekuće donacije u novcu 12.362,00 0,00
Program 1005 Izrada spomenika 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
Kapitalni projekt K100001 Spomenik 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
421 Građevinski objekti 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00
GLAVA  00520   VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 125.000,00 0,00 125.000,00 26.931,25 21,55
Glavni program A05  DRUŠTVENE DJELATNOSTI 125.000,00 0,00 125.000,00 26.931,25 21,55
Program 1004 Zaštita od požara i civilne zaštite 125.000,00 0,00 125.000,00 26.931,25 21,55
Aktivnost A100001 Civilna zaštita 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00
Aktivnost A100002 Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice 100.000,00 0,00 100.000,00 11.931,25 11,93
381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 100.000,00 11.931,25 11,93
3811 Tekuće donacije u novcu 11.931,25 0,00
Aktivnost A100003 Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 100,00
323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 100,00
3239 Ostale usluge 15.000,00 0,00


IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

I. PODACI O DAVATELJU KREDITA
1. Naziv Erste&Steiermarkische bank d.d.
2. Adresa Jadranski trg 3a, Rijeka
3. Matični broj 3337367
II. PODACI O KREDITU
1. Vrsta zaduženja Dugoročni kredit
2. Namjena Kredit za financiranje sanacije nerazvrstanih cesta na području općine
3. Korisnik kredita Općina Kapela
4. Ukupan iznos kredita 1.245.459,33
5. Iznos glavnice ( u kn ) 980.000,00
6. Iznos kamata 265.459,33
7. Kamatna stopa 4,99%
8. Ostali troškovi kredita 1.000,00
9. Broj anuiteta godišnje 4,00
10. Godišnji anuitet ( u kn ) 124.545,92
11. Otplaćeno glavnice ( u kn ) (do 30.06.2013.) 290.272,87
12. Otplaćeno kamata 145.753,69
   
Stanje kredita i zajma 01.01.2012. Stanje kredita i zajma 30.06.2013.
820.208,54 689.727,13
   
IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE Izvršeno u izvještajnom razdoblju 0
   
IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA
OPIS IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2013. 0
Izdana jamstva u tekućoj godini 0
Jamstva istekla u tekućoj godini 0
Stanje aktivnih jamstava 30.6.2013. 0
   
Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. godinu stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije".
   
KLASA: 400-05/13-01/03
URBROJ: 2103/02-1-13-1
Kapela, 3. rujna 2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAPELA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dario Prelec
Dijelite ovu objavu:
Koristimo kolačiće samo za analizu našeg prometa. View more
Cookies settings
Prihvaćam
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Tko smo

Naša mrežna stranica: https://opcina-kapela.hr/. Komentiranje je trenutno onemogućeno na našoj mrežnoj stranici. Molimo posjetite našu facebook stranicu gdje možete komentirati naše objave. Ove web stranice mogu prikupljati podatke o vama, koristiti kolačiće, ugraditi dodatno praćenje treće strane i pratiti vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na to web mjesto.
Save settings
Cookies settings
Scroll to Top Skip to content