Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 1.1.2013 do 30.6.2013.

Općina Kapela
OIB: 39819228656

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Nar. Nov., br. 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Kapela (“Županijski glasnik BBŽ”, broj 2/2013), Općinsko vijeće Općine Kapela na 3. sjednici održanoj 3. rujna 2013. godine donijelo je Izvještaj o izvršenju proračuna

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2013 do: 30.06.2013.

OPĆI DIO
 
Izvršenje
Izvorni plan
Izvršenje
Indeks
Indeks
 
2012.(1)
2013.(2)
2013.(3)
(3/1)
(3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja 1.293.098,40 7.050.000,00 1.359.569,95 105,14 19,28
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 27.186,04 390.000,00 23.226,15 85,43 5,96
Rashodi poslovanja 43.747,28 6.482.000,00 422.376,88 965,49 6,52
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 101.915,51 -2.912.000,00 -195.338,13 -191,67 0,00
RAZLIKA – MANJAK 101.915,51 -2.912.000,00 -195.338,13 -191,67 0,00
 
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 42.439,24 88.000,00 44.556,96 104,99 50,63
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -42.439,24 2.912.000,00 -44.556,96 0,00 -1,53
 
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
Vlastiti izvori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 59.476,27 0,00 -239.895,09 -403,35 0,00

Račun iz rač. plana Opis
Izvršenje
Izvorni plan
Izvršenje
Indeks
Indeks
2012.(1)
2013.(2)
2013.(3)
(3/1)
(3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja 1.293.098,40 7.050.000,00 1.359.569,95 105,14 19,28
61 Prihodi od poreza 555.284,88 1.745.000,00 586.532,76 105,63 33,61
611 Porez i prirez na dohodak 489.582,94 1.185.000,00 506.837,32 103,52 42,77
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 489.582,94 506.837,32 103,52 0,00
613 Porezi na imovinu 57.947,68 400.000,00 69.031,16 119,13 17,26
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 15.682,96 11.803,37 75,26 0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu 42.264,72 57.227,79 135,40 0,00
614 Porezi na robu i usluge 7.754,26 160.000,00 10.664,28 137,53 6,67
6142 Porez na promet 2.504,76 7.772,37 310,30 0,00
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 5.249,50 2.891,91 55,09 0,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 216.426,06 4.008.000,00 134.297,20 62,05 3,35
632 Pomoći od međunarodnih organizacija 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 0,00 0,00 0,00 0,00
633 Pomoći iz proračuna 216.426,06 3.088.000,00 134.297,20 62,05 4,35
6331 Tekuće pomoći iz proračuna 123.677,88 123.908,00 100,19 0,00
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 92.748,18 10.389,20 11,20 0,00
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Prihodi od imovine 133.643,47 299.000,00 142.233,21 106,43 47,57
641 Prihodi od financijske imovine 7.044,73 32.000,00 6.352,08 90,17 19,85
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 102,48 53,66 52,36 0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata 6.942,25 6.298,42 90,73 0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 126.598,74 267.000,00 135.881,13 107,33 50,89
6421 Naknade za koncesije 0,00 5.000,00 0,00 0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 116.530,17 111.114,28 95,35 0,00
6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 10.068,57 25,08 0,25 0,00
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 0,00 19.741,77 0,00 0,00
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 381.399,39 940.000,00 493.786,78 129,47 52,53
652 Prihodi po posebnim propisima 172.218,65 475.000,00 353.308,77 205,15 74,38
6522 Prihodi vodoprivrede 9.757,72 823,78 8,44 0,00
6524 Doprinosi za šume 106.047,78 90.801,32 85,62 0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi 56.413,15 261.683,67 463,87 0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade 209.180,74 465.000,00 140.478,01 67,16 30,21
6531 Komunalni doprinosi 6.976,00 7.357,41 105,47 0,00
6532 Komunalne naknade 202.204,74 133.120,60 65,83 0,00
66 Ostali prihodi 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00
6632 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 6.344,60 35.000,00 2.720,00 42,87 7,77
681 Kazne i upravne mjere 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
6819 Ostale kazne 0,00 0,00 0,00 0,00
683 Ostali prihodi 6.344,60 30.000,00 2.720,00 42,87 9,07
6831 Ostali prihodi 6.344,60 2.720,00 42,87 0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 27.186,04 390.000,00 23.226,15 85,43 5,96
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 4.832,10 170.000,00 4.832,10 100,00 2,84
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 4.832,10 170.000,00 4.832,10 100,00 2,84
7111 Zemljište 4.832,10 4.832,10 100,00 0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 22.353,94 220.000,00 18.394,05 82,29 8,36
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 22.353,94 220.000,00 18.394,05 82,29 8,36
7211 Stambeni objekti 22.353,94 18.394,05 82,29 0,00
7212 Poslovni objekti 0,00 0,00 0,00 0,00
7214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00
Rashodi poslovanja 1.174.621,65 3.870.000,00 1.155.757,35 98,39 29,86
31 Rashodi za zaposlene 196.822,23 507.000,00 315.523,06 160,31 62,23
311 Plaće 162.719,30 410.000,00 273.891,55 168,32 66,80
3111 Plaće za redovan rad 162.719,30 273.891,55 168,32 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 7.200,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene 7.200,00 0,00 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 26.902,93 70.000,00 41.631,51 154,75 59,47
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 24.136,69 36.975,35 153,19 0,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje 2.766,24 4.656,16 168,32 0,00
32 Materijalni rashodi 808.970,23 2.247.000,00 715.762,04 88,48 31,85
321 Naknade troškova zaposlenima 19.292,40 81.000,00 30.385,49 157,50 37,51
3211 Službena putovanja 4.300,00 5.748,00 133,67 0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 13.742,40 24.637,49 179,28 0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.250,00 0,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 264.594,64 558.000,00 255.883,10 96,71 45,86
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.644,48 4.730,30 44,44 0,00
3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 0,00
3223 Energija 101.792,00 83.881,32 82,40 0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 152.158,16 167.271,48 109,93 0,00
323 Rashodi za usluge 381.352,83 1.138.000,00 332.050,78 87,07 29,18
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.349,41 8.147,14 87,14 0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 190.307,93 188.645,57 99,13 0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.181,00 17.495,00 115,24 0,00
3234 Komunalne usluge 1.594,13 3.132,20 196,48 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 123.831,48 70.090,73 56,60 0,00
3238 Računalne usluge 24.766,30 23.393,75 94,46 0,00
3239 Ostale usluge 16.322,58 21.146,39 129,55 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 143.730,36 470.000,00 97.442,67 67,80 20,73
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 121.645,02 52.880,17 43,47 0,00
3293 Reprezentacija 3.387,05 3.486,76 102,94 0,00
3295 Pristojbe i naknade 3.000,00 0,00 0,00 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.698,29 41.075,74 261,66 0,00
34 Financijski rashodi 23.195,35 200.000,00 19.861,36 85,63 9,93
342 Kamate za primljene zajmove 19.833,72 170.000,00 17.716,00 89,32 10,42
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 19.833,72 17.716,00 89,32 0,00
343 Ostali financijski rashodi 3.361,63 30.000,00 2.145,36 63,82 7,15
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.361,63 2.008,43 59,75 0,00
3433 Zatezne kamate 0,00 136,93 0,00 0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Subvencije 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 16.187,85 154.000,00 14.317,64 88,45 9,30
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 16.187,85 154.000,00 14.317,64 88,45 9,30
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 16.187,85 14.317,64 88,45 0,00
38 Ostali rashodi 129.445,99 712.000,00 90.293,25 69,75 12,68
381 Tekuće donacije 99.445,99 317.000,00 50.293,25 50,57 15,87
3811 Tekuće donacije u novcu 99.445,99 50.293,25 50,57 0,00
382 Kapitalne donacije 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 0,00 0,00 0,00
383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 0,00 0,00 0,00
386 Kapitalne pomoći 30.000,00 300.000,00 40.000,00 133,33 13,33
3861 Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru 30.000,00 40.000,00 133,33 0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 43.747,28 6.482.000,00 422.376,88 965,49 6,52
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00
412 Nematerijalna imovina 0,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 43.747,28 6.327.000,00 422.376,88 965,49 6,68
421 Građevinski objekti 43.747,28 6.265.000,00 406.852,95 930,01 6,49
4212 Poslovni objekti 0,00 0,00 0,00 0,00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 33.636,08 386.140,95 1.148,00 0,00
4214 Ostali građevinski objekti 10.111,20 20.712,00 204,84 0,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 57.000,00 15.523,93 0,00 27,23
4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 15.523,93 0,00 0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00 0,00 0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 0,00 0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
84 Primici od zaduživanja 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
8421 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 42.439,24 88.000,00 44.556,96 104,99 50,63
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 42.439,24 88.000,00 44.556,96 104,99 50,63
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 42.439,24 88.000,00 44.556,96 104,99 50,63
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 0,00
5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 42.439,24 44.556,96 104,99 0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
Vlastiti izvori  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 Rezultat poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
922 Višak/manjak prihoda -2.630.798,35 -2.583.812,68 0,00 0,00
Dijelite ovu objavu:
Koristimo kolačiće samo za analizu našeg prometa. View more
Cookies settings
Prihvaćam
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Tko smo

Naša mrežna stranica: https://opcina-kapela.hr/. Komentiranje je trenutno onemogućeno na našoj mrežnoj stranici. Molimo posjetite našu facebook stranicu gdje možete komentirati naše objave. Ove web stranice mogu prikupljati podatke o vama, koristiti kolačiće, ugraditi dodatno praćenje treće strane i pratiti vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na to web mjesto.
Save settings
Cookies settings
Scroll to Top Skip to content