Program socijalnih potreba Općine Kapela za 2014.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa : 550-01/13-01/05
Urbroj: 2103/02-01-13-3e
Kapela, 18. prosinca 2013.

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 33/12.) i članka 32. stavak 1. Statuta Općine Kapela (“Županijski glasnik” broj 2/13.), Općinsko vijeće Općine Kapela na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2013. godine, pod točkom 3e. dnevnog reda, donijelo je

P R O G R A M
SOCIJALNIH POTREBA
OPĆINE KAPELA ZA 2014. GODINU

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja socijalnih potreba u Općini Kapela, kriteriji za ostvarivanje prava na oblike pomoći, nadležna tijela koja odlučuju o dodjeli sredstava socijalne skrbi i načinu odlučivanja, te opseg i način sufinanciranja tih potreba kroz Proračun Općine Kapela za 2014. godinu

II. KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OBLIKE POMOĆI

Članak 2.

Svi korisnici pomoći na temelju ovoga Programa moraju zadovoljiti osnovne kriterije za ostvarivanje prava na neki od oblika pomoći ili posebne kriterije propisane zakonom. Osnovni kriteriji-uvjeti za ostvarivanje prava na oblike pomoći jesu:

1. Ispunjavanje uvjeta koji je utvrđen socijalnim programom:
– državljanstvo RH sa stalnim prebivalištem na području Općine Kapela.
– potvrda porezne uprave da korisnik nema prihode,
– potvrda zavoda za zapošljavanje.

2. Ispunjavanje uvjeta Općine Kapela za ostvarivanje prava na dobivanje pomoći:
– fizička i psihička nesposobnost za rad i privređivanje,
– neimanje katastarskog prihoda,
– drugi uvjeti utvrđeni za pojedini oblik pomoći.

Članak 3.

Kategorije građana koje nisu obuhvaćene socijalnim programom jesu:
– građani koji temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i drugih zakona, propisa ili programa, već ostvaruju iste ili slične oblike socijalne skrbi.
– domaćinstvo u kojemu netko od članova obitelji ostvaruje katastarski prihod.

III. OBLICI SOCIJALNIH POTREBA I POMOĆI

Članak 4.

Socijalni program ostvaruje se kroz oblike pomoći kako slijedi:
– Pomoć u živežnim namirnicama – pravo na pomoć ostvaruju osobe koje su fizički i psihički nesposobne za privređivanje i nemaju katastarski prihod, ili članovi njihove obitelji (ako ih ima) a ne mogu se brinuti o njima. Pomoć se može odobriti u novcu ili u naturi (plaćanje osnovnih živežnih namirnica u trgovini mješovitom robom) u iznosu 150,oo kuna mjesečno, ovisno o mogućnostima Proračuna općine.
– Pomoć za pokop – pravo na pokop umrlih osoba na području Općine Kapela ostvaruju se ukoliko nadležni centar za socijalnu skrb prema važećima zakonskim propisima nije dužan snositi troškove pokopa, te ako umrli prije smrti nije osigurao sredstva za podmirenje troškova pokopa, a ne postoje osobe koje bi morale ili mogle snositi te troškove.
– Pomoć za trošak ogrjeva – samcu ili obitelji koji se griju na drva a korisnici su pomoći Centra za socijalnu skrb, osigurava se jednom godišnje 3 m3 (tri prostorna metra) drva ili se odobrava pomoć u novčanom iznosu za podmirenje tih troškova temeljem spiska Centra za socijalnu skrb u Bjelovaru. Sredstva za podmirenje ove pomoći osiguravaju se Proračunom Bjelovarsko-bilogorske Županije.
– Sufinanciranje rada udruga invalida i humanitarnih udruga – udrugama invalida i humanitarnim udrugama, transferima će se sufinancirati njihove aktivnosti u zadovoljavanju specifičnih potreba invalidnih osoba i pomoći osobama ugroženog socijalnog statusa. Transferi će biti upućeni udrugama i prema Gradskom društvu Crvenog križa Bjelovar, sukladno njihovom traženju i prema mogućnostima Proračuna općine.
– Jednokratna novčana pomoć za ublažavanje posljedica teških slučajeva – pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje obitelj koju je zadesila nepogoda, čijim je djelovanjem tu obitelj dovela u tešku materijalnu situaciju. Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koja zbog trenutačne okolnosti (smrt člana obitelji, elementarne nepogode ili druge okolnosti koju ocjenjuje Općinski načelnik), nije u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. Jednokratna pomoć može se odobriti u novcu ili u naravi i to: samcu do iznosa 500,oo kuna, obitelji od dva člana do iznosa 1.000,oo kuna, višečlanoj obitelji do iznosa 1.500,oo kuna.
– Jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji – sredstva za podmirenje ove pomoći u iznosu od 500,00 kn. osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske Županije, a postupak za ostvarivanje prava provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Kapela, temeljem Odluke Župana Bjelovarsko-bilogorske županije.
– Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade – odobrit će se sukladno Odluci o komunalnoj naknadi, osobi koja ispunjava uvjete za oslobađanje plaćanja komunalne naknade. Ako je takova osoba već zadužena iznosom komunalne naknade za tekuću godinu, potraživanja prema njoj namirit će se na teret sredstava za pomoći. Podmirenje komunalne naknade na teret sredstava za pomoći u pravilu se odnosi na već dospjele obveze iz ranijih godina, ali se takova odluka može donijeti i za tekuću godinu, ako se ocijeni da je dug nenaplativ, a osoba koja traži oslobađanje dokaže da nije mogla ili ne može plaćati komunalnu naknadu iz socijalnih razloga.


IV. OPSEG I NAČIN OSTVARIVANJA POMOĆI

Članak 5.

Sve pomoći koje se ostvaruju na temelju ovoga Programa, nepovratne su i nemaju trajni karakter, osim ako na temelju odluke Općinskog načelnika ili Općinskog vijeća, pojedinačnim rješenjem JUO o odobravanju pomoći, nije izričito utvrđeno drugačije.
Pomoći u novcu, mogu se doznačivati na žiro ili tekući račun korisnika pomoći, isplatiti putem blagajne na ruke korisnika, ili se mogu plaćati računi korisnika izravno na žiro-račun dobavljača roba i usluga.

Članak 6.

Korisnici pomoći obvezni su dati točne osobne podatke i podatke o imovinskom stanju, te predočiti i druge odgovarajuće dokaze koje zatraži davatelj pomoći.
Korisnici pomoći dužni su prijaviti svaku promjenu u prihodovnom i imovnom stanju.
Ako je korisnik dao neistinite podatke, davatelj pomoći ima pravo zatražiti povrat odobrene pomoći uz zaračunavanje zakonske zatezne kamate.


V. SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA

Članak 7.

Planirana sredstva u Proračunu Općine Kapela za socijalni program iznose 5 % nenamjenskih proračunskih sredstava, a izdaci za realizaciju ovog Programa izvršavat će se ovisno o ostvarenim prihodima, mogućnostima Proračuna Općine Kapela i njime utvrđenih namjena i veličina za razdoblje prije isplate u tekućoj godini i ovisno o prispjelim zahtjevima.
Mogućnost isplate razlike izvršit će se po ostvarenju planiranog proračunskog prihoda Općine Kapela.


VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Za donošenje pojedinačnih odluka u provedbi ovoga Programa, ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Kapela, a za donošenje rješenja Jedinstveni upravni odjel Općine Kapela.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine Kapela.

________________________________________________________________________

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dario Prelec

Dijelite ovu objavu:
Koristimo kolačiće samo za analizu našeg prometa. View more
Cookies settings
Prihvaćam
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Tko smo

Naša mrežna stranica: https://opcina-kapela.hr/. Komentiranje je trenutno onemogućeno na našoj mrežnoj stranici. Molimo posjetite našu facebook stranicu gdje možete komentirati naše objave. Ove web stranice mogu prikupljati podatke o vama, koristiti kolačiće, ugraditi dodatno praćenje treće strane i pratiti vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na to web mjesto.
Save settings
Cookies settings
Scroll to Top Skip to content